สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองอีเข็ม สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอนิชา  สุระโส
 
1. นางกฤษณา  วรฉัตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิตติยา  นามวงค์
 
1. นางสุภาพ  แสงงาม
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณภา  สีดามา
2. เด็กหญิงสุนันทา  จิตรจำเริญ
3. เด็กหญิงอรทัย  ขาวผ่อง
 
1. นางอริษา  วินทะไชย
2. นางกฤษณา  วรฉัตร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกันตินันท์  ภัทรธนกร
2. เด็กหญิงภควดี  คำคั่ง
3. เด็กหญิงรัฐชนน  ดีสองชั้น
4. เด็กหญิงรินทร์ลดา  สีสอง
5. เด็กหญิงสุชาวดี  สุระโส
 
1. นางไพ  สระแก้ว
2. นางวิลาวรรณ  ธรรมเสนา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงกิตติยา  นามวงค์
2. เด็กชายศราวุธ  โพธิ์ทอง
 
1. นางภาวนา  เศรษฐไตรรัตน์
2. นางกฤษณา  วรฉัตร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิชญาพร  เชิงหอม
2. เด็กหญิงอริศรา  สุระโส
 
1. นางภาวนา  เศรษฐไตรรัตน์
2. นางอุทัย  เชิงหอม
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณิภา  ช่างปลูก
2. เด็กหญิงศศิธร  ศรีหาญ
 
1. นางภาวนา  เศรษฐไตรรัตน์
2. นางประภาพร  เหนือโท