สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหมื่นถ่าน สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง 11 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ลาภจิตร
2. เด็กชายนิรันดร์  สุขประเสริฐ
3. เด็กหญิงสิริยากร  จันทร์สม
 
1. นางพิศมัย  พันธุ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฤทัยชนก  ปุริมาตา
 
1. นางเพชรี  ทองแก้ว
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 12 1. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  หอมห่อย
2. เด็กหญิงพรนัชชา  โพธิ์ไข
 
1. นางปริศนา  บุ่นวรรณา
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93 ทอง 6 1. เด็กหญิงศตพร  ภาพลงาม
2. เด็กชายอภิรักษ์  กลิ่นหอม
 
1. นางปริศนา  บุ่นวรรณา
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  เอ็มประโคน
2. เด็กหญิงชยุดา  พุ่มกุมาร
3. เด็กหญิงนิชาภา  นามน้าวแสง
4. เด็กหญิงวิภา  พูลศรี
5. เด็กหญิงสิริยากร  คัมภิรานนท์
6. เด็กหญิงสุธาสินี  เหล็กศรี
 
1. นายพงษ์พิทักษ์  จำเริญจิต