สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  วงศ์ภักดิ์
2. เด็กหญิงธิดาพร  แก้วพิลา
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  สรรพสมบัติ
 
1. นายกิตติพงษ์  หงทะนี
2. นายบุญเพ็ง  นามโสม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงธิดาพร   แก้วพิลา
2. เด็กชายอนาวุฒิ   อรรคบุตร
3. เด็กชายอนุรักษ์  ตีระศรี
 
1. นางยุศิลป์   สุขขำ
2. นางสาวปัทมาพร   หงทะนี
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กชายกรวิชญ์  แพงวงศ์
2. เด็กชายนารา  ไชยพิมพา
3. เด็กชายวศิน  ไชยพิมพา
 
1. นางสาวกุลปราณี  เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
2. นางสาวปัทมาพร  หงทะนี