สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองไศล สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 17 1. นางสาววันทนีย์  สีสาวแห
 
1. นายกวีศักดิ์  กันศัตรู
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 15 1. นายมานพ  บุตรภักดี
 
1. นายกวีศักดิ์  กันศัตรู
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 21.03 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายปราเมธ  ศรีสังข์
2. เด็กชายวรวุฒิ  คังคา
 
1. นางวราภรณ์  แผลงฤทธิ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  รื่นเริง
2. เด็กชายสายฟ้า  วิเศษวงษา
 
1. นางวราภรณ์  แผลงฤทธิ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 14 1. เด็กหญิงจัสมิน  สีงาม
2. เด็กหญิงธนพร  โสดก
 
1. นายประมวล  บุญศรี
2. นางสาวสุดาทิพย์  สุทธิธรรม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 12 1. เด็กหญิงธัญยสุดา  พัฒนาบุญพงษ์
 
1. นางไพจิตร  ไพรพยอม
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดีภูงา
2. เด็กหญิงญาณิศา  แสนเวียง
 
1. นายสัญญา  เชวงกูล
2. นางสาวสุดาทิพย์  สุทธิธรรม