สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดงเกลือวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ดำพรมพระเนาว์
 
1. นายดอน   โพธิ์สูง
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ชัยพานิช
2. เด็กชายรัฐภูมิ  พรมสูงยาง
3. เด็กหญิงอิสริยา  บัวแสน
 
1. นายวสันต์  แสนชมภู
2. นายดอน  โพธิ์สูง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนพงษ์  ยมรัตน์
2. เด็กชายภูมิวัฒน์  สีสมบัติ
 
1. นายวสันต์  แสนชมภู
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 83.8 ทอง 17 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  บุญศรี
2. เด็กหญิงกัญณัช  ยางเงิน
3. เด็กหญิงกัญยาณี  อะทาโส
4. เด็กชายธนกร  บินอามัด
5. เด็กชายรัฐภูมิ  พรมสูงยาง
6. เด็กชายสรยุทธ  อุตรา
7. เด็กชายสิทธิพงษ์  พรมสูงยาง
8. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วงศ์ใหญ่
9. เด็กหญิงหทัยชนก  แก้วใส
10. เด็กชายอธิชา  ลามุงคุณ
 
1. นางยุภาพร  ล้ำเลิศ
2. นายดอน  โพธิ์สูง
3. นางสาวธัญชนก  หงษ์เวียงจันทร์
 
5 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจรรยาวุฒิ  ยมรัตน์
2. เด็กชายธีรวัฒน์  คำหมอน
 
1. นายดอน  โพธิ์สูง
2. นายวสันต์  แสนชมภู
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงณภัชชา  พรหมอินทร์
2. เด็กหญิงธนัชพร  ลีดอกไม้
3. เด็กหญิงธิรัตติกาล  พรมสูงยาง
 
1. นางกัลยา   สีสมบัติ
2. นางหนูคล้าย  ทองแสน