สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 15 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์   คัดทะจันทร์
 
1. นางประดับศรี   สีหาวงศ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 79 เงิน 16 1. เด็กหญิงไอลิสา   ศรีแก่นจันทร์
 
1. นางสาวเพ็ญประภา    วะทา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.75 ทอง 13 1. เด็กชายนิติพงษ์   เทียมปาก
 
1. นางประดับศรี   สีหาวงศ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปิยะพงษ์   ดวงจันทร์
 
1. นางประดับศรี   สีหาวงศ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.25 ทอง 11 1. เด็กหญิงเจตน์นิกา  สีหาบุตร
 
1. นางประดับศรี   สีหาวงศ์