สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแล้ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงประติภา   ไหมน้ำคำ
2. เด็กหญิงอรสา  พรมสอน
 
1. นางรัชดาภรณ์  ดีพลงาม
2. นางสาวจารุวรรณ  แสงสุมาศ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 14 1. เด็กชายธนดล  คำกระจาย
2. เด็กชายนันทวัตน์  สีหนองบัว
 
1. นายเฉลิมพล  รัตนะโสภา
2. นายวรเทพ  สันติทวีกุล
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 12 1. เด็กชายกิตติธัช  ศิริสัตย์
 
1. นางรัชดาภรณ์  ดีพลงาม
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 70.5 เงิน 19 1. เด็กชายธีระพัฒน์  ศรีวงค์
2. เด็กชายปัญจพล  บัวลอย
3. เด็กชายพีรพัฒน์  พรมลี
4. เด็กชายวิวัฒน์  วันแพง
5. เด็กชายวีรภัทร  พรมประชุม
6. เด็กชายสมศักดิ์  วรสาร
 
1. นายสมัย  โกวาปี
2. นายเฉลิมพล  รัตนะโสภา
3. นายบุญส่ง  จันทร์หัวโทน
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายกิตติภณ  ดำพลงาม
2. เด็กชายณรงฤทธิ์  ปราบหนองบั่ว
3. เด็กชายพลพิชิต  คำกระจาย
 
1. นางสาวจารุวรรณ  แสงสุมาศ
2. นายธีรเดช  พิมภูงา
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงณิชากร  แสงหัวนา
 
1. นายธีรเดช  พิมภูงา