สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองพลับ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 14 1. เด็กชายนฤดม   สร้อยชด
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี   กมลเลิศ
 
1. นางสาวสุกัญญา   สร้อยชด
2. นางยุวดี   ประทุมวัน
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   พรสงวน
2. เด็กหญิงพิชชาภา   ดีดวงพันธ์
 
1. นางมิญช์มนัส    สลางสิงห์
2. นางสาวศิรินภา   พัดโท
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์   ปพัภม์พม
2. เด็กชายรณกฤต   กมลเลิศ
 
1. นางมิญช์มนัส   สลางสิงห์
2. นางสาวศิรินภา  พัดโท