สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเกตน์นิภา   ขันนอก
 
1. นายพล  คามบุศย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงธัญพิมล  พระวงษ์
 
1. นางบัวผัน  คามบุศย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 45.5 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงพิชชากร  วงศ์ศรี
 
1. นายพล  คามบุศย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงนภาพร  อนันต์
 
1. นางสาวสายทอง  ชาระมาตย์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพลอยสวย  มหามาตย์
 
1. นางอุดร  วงศ์อามาตย์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรีกมล  อาจพงษา
2. เด็กหญิงจิตติวรรณ  เบญจศีล
3. เด็กหญิงจิรนันท์  ราบรื่น
4. เด็กหญิงดวงกมล  คำมณี
5. เด็กหญิงทวินันท์  พลทิพย์
6. เด็กหญิงทวีพร  วารี
7. เด็กหญิงนิตยา  สุระพินิจ
8. เด็กหญิงวชิราภรณ์  เต็มพริ้ม
9. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ศรีสุทธะ
10. เด็กหญิงสิรนันท์  อินทะไชย
11. เด็กหญิงสิริยากร  ยอดหอ
12. เด็กหญิงสุธาสิณี  แก้ววงษา
13. เด็กหญิงสุภาภรณ์  อาษาเสนา
14. เด็กหญิงอรภา  บัวแก้ว
15. เด็กหญิงอินธุอร  แก่นสา
 
1. นางสาวสำเนียง  วรรณศรี
2. นางอุดร  วงศ์อามาตย์
3. นางสาวปนัดดา  ไชยเสนา
4. นางสาวสายทอง  ชาระมาตย์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพรวืณี  เริ่มศรี
 
1. นายอัมพันธ์  มาตย์วิเศษ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภคพงษ์  ชาระมาตย์
2. เด็กชายศุภฤกษ์  เหลานาคำ
3. เด็กชายสราวุธ  สุทธี
 
1. นายอัมพันธ์   มาตย์วิเศษ
2. นางสาวสำเนียง  วรรณศรี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงศิราวรรณ  แสนบุญศรี
 
1. นางสาวสำเนียง  วรรณศรี
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.8 เงิน 16 1. เด็กชายภูวดล  ทิพยมาตย์
 
1. นางเบญญทิพย์  ภิบาลวงษ์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง 12 1. เด็กชายกัปตัน  จันทร์พินิจ
2. เด็กชายรพีภัทร  ด้วงชื่น
 
1. นายอัมพันธ์  มาตย์วิเศษ
2. นายดำรงยศ  บังจันทร์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.5 ทอง 11 1. เด็กหญิงจิดาภา  ชนะพันธ์
2. เด็กหญิงราตรี  จันไชยชิต
 
1. นายอัมพันธ์  มาตย์วิเศษ
2. นายเสถียร  ภิบาลวงษ์