สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองนาหล้า สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 82.4 ทอง 19 1. เด็กหญิงกุลธิดา   กนกหงษ์
2. เด็กหญิงกุลธิดา  กนกหงษ์
3. เด็กชายชัยวัฒน์    ก้อนรัตน์
4. เด็กชายธนพล  สดสี
5. เด็กหญิงปิยพร  โพธิชุม
6. เด็กหญิงปิยวรรณ   พลหาร
7. เด็กหญิงพัชรี  ศรีเรืองหัส
8. เด็กชายรณชัย  อินทร์แก้ว
9. เด็กหญิงวิมลประภา  วงศ์อามาตย์
10. เด็กหญิงศิริประภา   บุตรช่วง
 
1. นางรัตสุดา   สีดามาตย์
2. นางกชพรรณ   จิตรโคตร
3. นายไพรัช    สวัสดิ์พาณิชย์
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   มติยาภักดิ์
2. เด็กหญิงภัททิยา   พนาสันต์
3. เด็กชายเชิดพงษ์   กาบบัวแดง
 
1. นางกชพรรณ  จิตรโคตร