สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองทัพไทย สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิษฐา   คำจันทร์
 
1. นางพิมพ์กนก   อ่อนคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงธารินีญา   เชี่ยวชาญ
 
1. นางนิรันดร์   ทิมา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงณิชานันท์  ใคร่นุ่นน้อย
2. เด็กหญิงพิชชาพร  ธรรมเกตุ
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรมราช
4. เด็กหญิงอภัสนันท์  คำจันทร์
5. เด็กหญิงเบญญาภา  พันไธสง
 
1. นางพนิดา  ภัทราภิรักษ์
2. นางสาวมนัญชญา  ปราบหนองบั่ว
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 12 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  โรมศรี
 
1. นางพรรณรัตน์  ลาศา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงจริยา   ปุริชาตา
 
1. นางเอมอร   โพธิ์สาขา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 12 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  จันทะคัด
 
1. นางเอมอร   โพธิ์สาขา