สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองช้าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง 10 1. เด็กชายภานุวิชญ์  พิลาลี
2. เด็กหญิงรัตนพร  บุตรดา
3. เด็กชายสุริยัณ  บุบผากอง
 
1. นางอัญชรี  อนงนุช
2. นายต๋อง  สุวรรณ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงปนัดดา  วงษ์อามาตย์
2. เด็กหญิงรัตนพร  บุตรดา
3. เด็กหญิงวารุณี  โสมี
4. เด็กหญิงวิภาดา  ชัยป่ายาง
5. เด็กหญิงศศิมา  โสภา
6. เด็กหญิงสุรีพร  ปัญญาภักดี
7. เด็กหญิงสุวรรณา  สอนโยหา
8. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไชยบอน
9. เด็กหญิงอภิชญา  เครือจันทร์
10. เด็กหญิงอรนุช  แสนมาตร
 
1. นางอัญชรี  อนงนุช
2. นางนางสุมาลี  โตหนึ่ง
3. นางสาวนงพงา  ทองวิเศษ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กชายกฤษฎา  บุญพิโย
2. เด็กชายชัยชนะ  สมปัญญา
3. เด็กชายณัฐชนน  วรรณคำ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  เทพรินทร์
5. เด็กหญิงปนัดดา  วงษ์อามาตย์
6. เด็กหญิงวารุณี  โสมี
7. เด็กชายวิชิตพล  เครือจันทร์
8. เด็กหญิงวิภาดา  ชัยป่ายาง
9. เด็กชายศรชัย  แสนตอ
10. เด็กหญิงศศิมา  โสภา
11. เด็กหญิงศิริธร  ชมภูนุช
12. เด็กหญิงสุรีพร  ปัญญาภักดี
13. เด็กหญิงสุวรรณา  สอนโยหา
14. เด็กหญิงอภิชญา   เครือจันทร์
15. เด็กหญิงอรนุช  แสนมาตร
 
1. นางสาวสุภาวดี  วรนาม
2. นางสุวลักษณ์  แจ้งสว่าง
3. นางพัฒนาพร  เทียมสิงห์
4. นางสาวสินีนาฏ  อนุไพร
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายกัณติภัทร   สังกาลี
2. เด็กชายจิรฐา  จินาห้อง
3. เด็กชายชินภัทร  จองลีพันธ์
4. เด็กชายณัฐภูมิ  โทขันธ์
5. เด็กชายพีระพงศ์  ไพพิศ
6. เด็กชายอภิชาติ  บุบผัง
 
1. นายต๋อง  สุวรรณ์
2. นางอัญชรี  อนงนุช
3. นายปโยธร  ขุมหิรัญ