สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 86.6 ทอง 13 1. เด็กหญิงขวัญจริรา  มหาศรีทะเนตร
2. เด็กหญิงจิราพร  พรมโสภา
3. เด็กหญิงณัฐพร  กมล
4. เด็กชายปิ่นเพชร  บัวศรีคำ
5. เด็กหญิงพลอยศรี  แสนกุมพันธ์
6. เด็กชายพสุธร  มาตราช
7. เด็กชายพีรพัฒน์  สาผาย
8. เด็กชายรณชัย  ทิมูลนีย์
9. เด็กหญิงรัชนี  ก้อนทรวง
10. เด็กชายอชิตะพัฒน์  วิเศษวงษา
 
1. นายอมรเทพ  บุตรวาปี
2. นางอมรพันธ์  กองสุข
3. นางไพฑูลย์  บุตรวาปี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเมธาพร  สีสาวแห
 
1. นายบุญยืน  คำสอน
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐพร  กมล
2. เด็กหญิงพลอยศรี  แสนกุมพันธ์
3. เด็กหญิงรัชนี  ก้อนทรวง
4. เด็กหญิงวชิรญาณ์  มหาศรีทะเนตร
5. เด็กหญิงสุวรรณษา  จำปาเหล็ก
6. เด็กหญิงอรพรรณ  ใจดี
7. เด็กหญิงเกวลิน  หอมกลิ่น
8. เด็กหญิงเมธาพร  สีสาวแห
 
1. นายบุญยืน  คำสอน
2. นางไพฑูลย์  บุตรวาปี
3. นางสาวสุดาทิพย์  สุทธิธรรม