สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ทุมรินทร์
2. เด็กหญิงสุชาดา  รักษาโฉม
3. เด็กหญิงอัยลดา  หล้าเนตร
 
1. นางสาวศิวพร  สาธารณ์
2. นายชัชวาล  สาธารณ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลีกา
2. เด็กหญิงรมิตา  โพธิ์ภักดี
3. เด็กหญิงอารียา  รักษาโฉม
 
1. นายชัชวาล  สาธารณ์
2. นางสาวศิวพร  สาธารณ์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.75 ทอง 10 1. เด็กชายณัฐพงษ์  มงคลการ
2. เด็กชายพีระนัทน์  พลอยสมบูรณ์
 
1. นายสุทัศน์  เกษตรสินธุ์
2. นายชัยพิเชฐ  จันทะเบี้ยว
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 14 1. เด็กหญิงพรรนิสา  อุทธา
2. เด็กชายภัทรพล  วงศ์ภา
3. เด็กหญิงสินิทธา  สำลี
 
1. นางเกษมศรี  ทองดี
2. นางทองเลี่ยม  แสนลิ้นฟ้า