สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองคูณ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  น้อยบัวทิพย์
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  บ่อชล
3. เด็กชายพชร  หินซุย
 
1. นางหนูเพียร  โภชะโน
2. นางบัวเพ็ชร  จอมคำสิงห์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 39 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงวนัชพร  อันโน
 
1. นางหนูเพียร  โภชะโน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายภัทรพล  ถ่อมดี
 
1. นางสุมานี  กลิ่นพูน
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิชาภา  บรรจง
2. เด็กหญิงวิภาดา  วงพิลา
3. เด็กหญิงอาทิตยา  หินซุย
 
1. นางหนูเพียร  โภชะโน
2. นางสุมานี  กลิ่นพูน
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวัชรพล  สองศรี
2. เด็กชายศุภกฤต   ยิ้มแย้ม
3. เด็กชายอัษฎา  ผานัด
 
1. นางหนูเพียร  โภชะโน
2. นางสุมานี  กลิ่นพูน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  เชิงหอม
 
1. นางหนูเพียร   โภชะโน
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรรินทร์  บรรจง
 
1. นางสุมานี  กลิ่นพูน
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกานตโชติก์  สุขหนองหว้า
2. เด็กหญิงพัชนินทร์  เชิงหอม
3. เด็กชายวรเทพ  นุ่นไทย
 
1. นางสาวสุปราณี  ลำใย
2. นางกิ่งแก้ว  บุญศรี
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง 7 1. เด็กหญิงปัณณธร  สามสี
2. เด็กหญิงรัญชิดา  คณาวงศ์
3. เด็กหญิงอภัสสร  สามสี
 
1. นางสาวสุปราณี  ลำใย
2. นางกิ่งแก้ว   คูณศรี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.99 ทอง 6 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  บ่อชล
 
1. นางหนูเพียร   โภชะโน
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 12 1. เด็กหญิงณพชร  สงคราม
 
1. นางกานดา  ดวงศรี
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91 ทอง 7 1. เด็กชายพชร   หินซุย
2. เด็กชายภรุสรณ์  สอนไชย์
 
1. นายองอาจ  หินซุย
2. นายกฤษฏา  สรรพโชติ
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงณัชชิญา  หินซุย
2. เด็กหญิงวนัชพร  บ่อชน
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ใจดำ
 
1. นายองอาจ  หินซุย
2. นายกฤษฎา  สรรพโชติ
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กชายญาณเทพ  คำสงค์
2. เด็กชายสรยุทธ  ทองมี
3. เด็กหญิงไอลดา  ตุ่นคำ
 
1. นางสุมานี  กลิ่นพูน
2. นางสาวสุภาวดี  ศรีสังข์
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง 10 1. เด็กหญิงวรัทยา   พลจันทึก
2. เด็กหญิงสุธัญญา   ศรีทอง
3. เด็กหญิงอรสา  ศรีแสงสว่าง
 
1. นางหนูเพียร  โภชะโน
2. นางบัวเพ็ชร  จอมคำสิงห์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤตยชย์  สีวิเศษ
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทรงพระ
3. เด็กหญิงเสาวคนธ์  หมื่นขันธ์
 
1. นางสาวสุปราณี  ลำใย
2. นางกิ่งแก้ว  บุญศรี
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัลยากร  ชารีรัตน์
2. เด็กหญิงฐิตา  หอมตลบ
3. เด็กชายสรวิชญ์  แก้วชารี
 
1. นางบัวเพ็ชร  จอมคำสิงห์
2. นางหนูเพียร  โภชะโน
 
18 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงภัทริดา   ยิ้มแย้ม
2. เด็กหญิงวิลาสินี  มิ่งขวัญ
3. เด็กหญิงอรนิภา  พรมสวัสดิ์
 
1. นางทัศนีย์  แสนบุญเรือง
2. นายสุชาติ  แสนบุญเรือง