สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองคูณ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรรินทร์  บรรจง
 
1. นางสุมานี  กลิ่นพูน
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงณัชชิญา  หินซุย
2. เด็กหญิงวนัชพร  บ่อชน
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ใจดำ
 
1. นายองอาจ  หินซุย
2. นายกฤษฎา  สรรพโชติ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กชายญาณเทพ  คำสงค์
2. เด็กชายสรยุทธ  ทองมี
3. เด็กหญิงไอลดา  ตุ่นคำ
 
1. นางสุมานี  กลิ่นพูน
2. นางสาวสุภาวดี  ศรีสังข์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัลยากร  ชารีรัตน์
2. เด็กหญิงฐิตา  หอมตลบ
3. เด็กชายสรวิชญ์  แก้วชารี
 
1. นางบัวเพ็ชร  จอมคำสิงห์
2. นางหนูเพียร  โภชะโน