สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กชายปณิธาน  จันทะเกิด
 
1. นางสังวาล  อันทะชัย
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรายุ  สิงห์สุขา
 
1. นางสังวาล  อันทะชัย
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฟ้าประทาน  คลังไทยสงค์
2. เด็กหญิงศลิษา  ปะฏิเส
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ปะฏิเส
 
1. นางวัชราภรณ์  ภูริจักร
2. นายวุฒินันท์  อันทะชัย
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กชายรุ่งรดิส  หาญโงน
2. เด็กชายอดิเทพ  วานทุม
3. เด็กชายเหมัณ  กัณหา
 
1. นางวัชราภรณ์  ภูริจักร
2. นางสังวาล  อันทะชัย