สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงปนิตา  วงแหวน
2. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  คงเผือก
 
1. นางเบญจมาศ  ชาญวิรัตน์
2. นายมีชัย  ชาญวิรัตน์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิดาพร  รสเศรษฐา
2. เด็กหญิงธันยพร  รัตน์แสนศรี
3. เด็กหญิงปรัศนียาภรณ์  สุภาพสุนทร
4. เด็กหญิงมิ่งกมล  พรมนิกรณ์
5. เด็กหญิงลลิตา  อ่อนสี
 
1. นางจันทร  ศรีทาน้อย
2. นางอาภัสรา  เอื้อสามาลย์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กชายพิพัฒน์  อุไรรัมย์
 
1. นายมีชัย  ชาญวิรัตน์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรจนา  ลาน้ำคำ
 
1. นายมีชัย  ชาญวิรัตน์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75 เงิน 15 1. เด็กชายปิยะดนัย  พรมลี
2. เด็กชายพรชัย  หาดสูง
3. เด็กชายพัชรพล  ราชสมัคร
 
1. นายมีชัย  ชาญวิรัตน์
2. นางเบญจมาศ  ชาญวิรัตน์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีระพล  แสนจัน
2. เด็กชายปวีณกรณ์  วงค์อณุ
3. เด็กชายภัทรพล  พรมนิกร
 
1. นายมีชัย  ชาญวิรัตน์
2. นางเบญจมาศ  ชาญวิรัตน์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกพร  เลิศล้ำ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บัวหอม
3. เด็กหญิงปาริชาติ  คำสีเขียว
 
1. นายมีชัย  ชาญวิรัตน์
2. นางเบญจมาศ  ชาญวิรัตน์