สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสูงยาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงวนัชพร  สนิทพจน์
2. เด็กชายวราวงษ์  อินทรวรศิลป์
 
1. นายประกาศ  อาจเมือง
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรายุ  เค้าซื่อ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  สาขี
3. เด็กหญิงชมภูนุท   พลศรี
4. เด็กหญิงชาญดา   ยมรัตน์
5. เด็กหญิงฑิฆัมพร  อ้วนคำ
6. เด็กหญิงธัญชนก  พาที
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  มุ่งงาม
8. เด็กหญิงนริศรา   เสาสูงยาง
9. เด็กหญิงนิภาภร  วงศ์ทอง
10. เด็กหญิงวนัชพร  สนิทพจน์
11. เด็กชายวราวงษ์  อินทรวรศิลป์
12. เด็กชายวิทยา  อุบลบาน
13. เด็กชายสรวิชญ์  ท้วมประเสริฐ
14. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีภูงา
15. เด็กชายอรรถกร   ชุมวัน
16. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  วิชัย
 
1. นายไพวัน  วันสูง
2. นายสมควร  ทีคลัง
3. นางสงวน  ประทุมมัง
4. นางอรฎี  อะทาโส
5. นางสุพัตรา  ผกามาศ
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  วันทะนา
2. เด็กชายบุริศร์  เสาสูงยาง
 
1. นายอดิศักดิ์   ศรีสมบัติ
2. นางกัลยาณี  ศรีสมบัติ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75 เงิน 15 1. เด็กชายจิรายุ  เค้าซื่อ
2. เด็กชายปรมินทร์  ชุมวัน
3. เด็กชายวิทยา  อุบลบาน
 
1. นายจักรกฤษณ์  ยางเงิน
2. นายไพวัน  วันสูง
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายธนาทร  พูนพิน
2. เด็กชายธีรภัทร  สิงห์โค
3. เด็กชายสุรยุทธ   สาขี
 
1. นายจักรกฤษณ์  ยางเงิน
2. นายสมควร  ทีคลัง