สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง 10 1. เด็กชายณัฐพนธ์  ขันตรี
2. เด็กชายพชร  ทิ้งแสน
3. เด็กชายภานุวัฒน์  จันสุธรรม
 
1. นางสาวปรียาภัทร  เพ็งพล
2. นางสาวเบญวรรณ  ธรรมราช
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กชายนิติธร  พลรัตน์
2. เด็กหญิงปวีณา  รอบดูดี
3. เด็กชายรัฐภูมิ  นิมมา
4. เด็กหญิงรัตติยา  วงค์น้อย
5. เด็กชายโพธิกร  มีโวหาร
 
1. นายวิมล  ศรีประจันทร์
2. นางธิติมาพร  จันทสิทธิ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงปริยฉัตร  โพธิบุรี
 
1. นายสายัณห์  ขันบุรี
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง 10 1. เด็กชายปภังกร  เชิดกร
2. เด็กหญิงพิมชนก  เวียงสิมมา
3. เด็กชายศิระวงค์  สุบิน
 
1. นางสาวปรียาภัทร  เพ็งพล
2. นางสาวพันธ์ทิพย์  วิสูตรรัตน์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89.9 ทอง 8 1. เด็กหญิงปริยฉัตร  โพธิบุรี
2. เด็กหญิงมนธิรา  สนธิรักษ์
3. เด็กชายสิทธิโชค  ตะริดโน
 
1. นางสาวปรียาภัทร  เพ็งพล
2. นางธิติมาพร  จันทสิทธิ์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิดาพร  ไชยพาลี
2. เด็กหญิงพรประภา  คำชาย
3. เด็กหญิงพิชญา  มีโวหาร
 
1. นางสาวปรียาภัทร  เพ็งพล
2. นางสาวพันธ์ทิพย์  วิสูตรรัตน์