สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงณัฐชา   ด่านพยัคฆ์
 
1. นายอัมพร   วินทะไชย
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงอภิญญา   สีเสาร์
 
1. นายอัมพร   วินทะไชย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 9 1. เด็กหญิงสุพัตรา   ผารัตน์
 
1. นางประทุมทิพย์   ผดุงศรี
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 76 เงิน 11 1. เด็กชายชิษณุพงศ์    สำโรง
2. เด็กชายพัชรพล    บ่อชน
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์   คุมสุข
 
1. นายถาวร   ผดุงศรี
2. นางประทุมทิพย์  ผดุงศรี
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิดา   อุส่าห์ดี
2. เด็กหญิงชรินทร์รัตน์    ยังงาม
3. เด็กชายธีรเทพ   ประทุมแสง
 
1. นางประทุมทิพย์    ผดุงศรี
2. นายถาวร    ผดุงศรี
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุรเสก   เฮ็มโนนทอง
 
1. นายอัมพร   วินทะไชย
 
7 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุจิรา   จันนอก
 
1. นายมนัส    จันนอก