สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสาหร่าย สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 43.5 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายวุฒิกร  ลาภจิต
 
1. นางสาววิชชุฎา  สุขสุวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงรินลดา  นวลดี
2. เด็กหญิงอารียา  ดุเหว่า
 
1. นางพวงพันธ์  โพธิ์ศรี
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนกร  สร้างพล
2. เด็กชายปรเมษฐ์  สีจันทา
3. เด็กหญิงมาริสา  คชศรี
 
1. นางชฎาพร  เเก้วบุรี
2. นายสราวุธ  เมรัตน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  วิชัยผิน
2. เด็กหญิงนิชนันท์  คำมี
3. เด็กหญิงบุษราคัม  ลาภจิตร
4. เด็กหญิงรสิตา  สุขสุวรรณ
5. เด็กหญิงระพีพร  นวลดี
 
1. นางสาวพัทธ์ธีรา  วารุรัง
2. นางนงค์นุช  พุดไทย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เเจ่มจรัสกิจทวี
2. เด็กหญิงชาลิสา  มารุ่งเรือง
3. เด็กหญิงนภัสสร  พุฒภูงา
4. เด็กหญิงปนัดดา  เเก้วกล้า
5. เด็กหญิงพัชรพร  สีจันทา
 
1. นางนภาพร  วงศ์คำมา
2. นางสาวพัทธ์ธีรา  วารุรัง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ประทุมชนกกูล
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เเกมเเก้ว
3. เด็กหญิงพิมพิลัย  ทองมาก
4. เด็กหญิงรัตนาพร  นวนงาม
5. เด็กหญิงสาลิกา  บุญมี
 
1. นางสาวพัทธ์ธีรา   วารุรัง
2. นายสราวุธ  เมรัตน์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กชายนัฐพล  เชิงโกรย
 
1. นางกุหลาบ  จันทร์แก้ว
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 71 เงิน 16 1. เด็กชายพัฒนา  ดุเหว่า
2. เด็กชายภานุวิชญ์  อ๊อดกัน
3. เด็กชายรัฐพงษ์  แท่งทอง
4. เด็กชายศุภณัฐ  บัวลอย
5. เด็กชายสิทธิโชค  ละครแพง
6. เด็กชายสุระพัศ  แกมแก้ว
 
1. นายจรินทร์  วงศ์คำมา
2. นางสาวพัทธ์ธีรา  วารุรัง
3. นางสาวนงค์นุช  พุดไทย
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายนัฐพล  เชิงโกรย
2. เด็กชายวุฒิกร  ลาภจิต
 
1. นางสาวพัทธ์ธีรา  วารุรัง
2. นายสราวุธ  เมรัตน์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75.25 เงิน 14 1. เด็กหญิงรัตนาวรรณ  ปาสา
2. เด็กหญิงอารียา  ดุเหว่า
 
1. นางสาวพัทธ์ธีรา  วารุรัง
2. นายสราวุธ  เมรัตน์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายธนุส  หมอบประโคน
2. เด็กชายธวัชชัย  สุขสบาย
3. เด็กชายนันทวัฒน์  พิทักษ์พูน
 
1. นายสมาน  พรมเทพ
2. นางศศิธร  พรมเทพ