สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงทัณฑิกา   ลำเภา
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สมกูล
3. เด็กหญิงสุกัญญา   รัดชำ
 
1. นายภูมิจิตร   ภูวชินพงศ์
2. นางสาวธนวัน  ทองนวล
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 71 เงิน 20 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์   อำมะเหีย
2. เด็กหญิงณิรชา    เอี่ยมศรี
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์    สมกูล
 
1. นายสุจิน   พวงจันทร์
2. นางจันทร์จิรา   บุตรเกตุ