สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96.1 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเจษฎากร   ชมแก้ว
 
1. นางนารี   สุวรรณพันธ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กชายเจษฎากร  ชมแก้ว
 
1. นางนารี  สุวรรณพันธ์
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทัณฑิวา   ลำเภา
2. เด็กหญิงนันทกาญจน์   เพิ่มทอง
3. เด็กหญิงพรรพษา   สุดฉวี
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์    สมกูล
5. เด็กหญิงลักษณา   ใชยหาเทพ
6. เด็กหญิงสุกัญญา   รัตชำ
 
1. นางสุนันทา   คงสวัสดิ์
2. นายสมบูรณ์   โดสมะณี
3. นางนิตยา   ศรีบุญ
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทัณฑิกา   ลำเภา
2. เด็กหญิงนันทกาญจน์   เพิ่มทอง
3. เด็กหญิงพัชรพรรณ   วัดชำ
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์   สมกูล
5. เด็กหญิงลักษณา   ใชยหาเทพ
6. เด็กหญิงอรนิภา   ศรีแสงสว่าง
 
1. นางสุนันทา   คงสวัสดิ์
2. นางสุริยาพร   ชนะพันธ์
3. นายสมบูรณ์   ใสมะณี
4. นางเพ็ญศรี   ประกอบเสริม
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กชายธนวัฒน์  สมกูล
2. เด็กชายเกียรติภูมิ    บุญเลิศ
 
1. นายสมบูรณ์   โสมะณี
2. นายสรายุทธ   ชื่นจันทร์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงจรรญาพร   สายสีโส
2. เด็กหญิงชนัญธิดา   บุญประมวล
3. เด็กหญิงดารารัศมี    สุขประเสริฐ
4. เด็กหญิงพิจิตรา   ศรีใสสุด
5. เด็กหญิงเมขลา    สุขประเสริฐ
6. เด็กหญิงไอลดา    โสมะณี
 
1. นางเพ็ญศรี    ประกอบเสริม
2. นางนิตยา   ศรีบุญ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงปรีดา    จันทร์โสม
2. เด็กหญิงพณัฐดา    เอี่ยมศรี
3. เด็กหญิงอรัญญา    ทองศรี
 
1. นายสุเทพ    เสนบุญมี
2. นายสรายุทธ์   ชื่นจันทร์
 
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิราวัฒน์   ดิษฐ์สุนนท์
2. เด็กชายรังสรรค์    เอี่ยมศรี
3. เด็กชายอนุพงศ์   พันธ์ลา
 
1. นางจันทร์จิรา  บุตรเกตุ
2. นายสุจิน  พวงจันทร์
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกมลชนก   โฮมแพน
2. เด็กชายณัฐพงศ์   บุญโสม
3. เด็กชายธนวัฒน์   ชิงสอน
 
1. นายสุจิน   พวงจันทร์
2. นางจันทร์จิรา   บุตรเกตุ
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนโชติ  ปานสนาม
 
1. นางจันทร์จิรา  บุตรเกตุ
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทรงพล   ศรีแสงสว่าง
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   สมกูล
3. เด็กชายสุรชาติ   สายสีโส
 
1. นางอำนวย   สอนสนาม
2. นางสุริยาพร   ชนะพันธ์
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรนิมล   จัตุสอ
2. เด็กหญิงภัทราพรรณ   คำหา
3. เด็กชายอดิรุจ   โมกหอม
 
1. นางอำนวย   สอนสนาม
2. นางนารี   สุวรรณพันธ์