สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสวนปอ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอมร  ทองวิชิต
2. เด็กชายเจษฎา  จันทร์ศิริ
 
1. นางไพลิน  เตียงพลกรัง
2. นางสาวกนกพรรณ  บุตรสิงห์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดนยา  สายจันทร์
2. เด็กหญิงปิยะวรรณ  ลามี
 
1. นางไพลิน  เตียงพลกรัง
2. นางสาวกนกพรรณ  บุตรสิงห์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิริสุข  คำผิว
2. เด็กหญิงศิริสุข  เกตุวิฑูรย์
3. เด็กหญิงอัญชลี  ศรีตะสังข์
 
1. นางดรินมาธ  มูลสุข