สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพรเทพ  บำรุงนางาม
2. เด็กชายลาภวัต  แสนสุข
 
1. นายประยงค์  รักษา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กชายธีร์มนัส   หินซุย
 
1. นายสำราญ   บุญกลอย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปรมินทร์  หนองหาร
 
1. นายสำราญ  บุญกลอย
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.66 ทอง 15 1. เด็กหญิงชนากานต์  วิชาชัย
 
1. นายสำราญ   บุญกลอย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 12 1. เด็กชายวิทยา  วงค์อามาตย์
 
1. นางสาวอุษณีษ์  จุลสม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงชนากานต์  วิชาชัย
 
1. นางสาวอุษณีษ์  จุลสม
2. นายสำราญ   บุญกลอย
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปรมินทร์  หนองหาร
2. เด็กชายปรมินทร์  หนองหาร
 
1. นายสำราญ   บุญกลอย
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พรรณมาตย์
2. เด็กหญิงนภัสสร  พิมาย
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ดิษฐสุนนท์
 
1. นางรุ่งอรุณ  โคหนองบัว
2. นางฐิติมา  คานโพนทัน
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรพีภัทร  ชามะกรม
 
1. นางฐิติมา  คานโพนทัน
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรพีภัทร  ชามะกรม
 
1. นางฐิติมา  คานโพนทัน
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  โพธิ์หนองฮี
 
1. นางฐิติมา  คานโพนทัน
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชูศักดิ์  แสนสุข
2. เด็กชายวันเฉลิม  โพธิ์โสภา
3. เด็กชายศิวะ  แพไธสง
 
1. นายประยงค์  รักษา
2. นางธิติมา  คานโพนทัน