สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสระโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงปกีรนันต์  รื่นเริง
 
1. นางมาริษา  พลอาษา
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราพร  พลสิม
2. เด็กหญิงปกีรนันต์  รื่นเริง
3. เด็กหญิงปนัดดา  พงษาวดี
 
1. นางศศิธร  ผูกจันทร์
2. นางขวัญจิตร์  ชาวสวน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กชายพสิษฐ์  ไชยอินทร์
2. เด็กชายภัทระวงศ์ชัย  ภูษณะภัทร
 
1. นางนาตยา  ทรงครักษ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 12 1. เด็กชายธนภัทร  พินัยรัมย์
 
1. นางศศิธร  ผูกจันทร์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงปนัดดา  พงษาวดี
 
1. นางศศิธร  ผูกจันทร์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 11 1. เด็กหญิงหทัยชนก  สมมา
 
1. นางศศิธร  ผูกจันทร์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กชายชุติพนธ์  แผลงฤทธิ์
2. เด็กหญิงพนิดา  ธรรมษา
3. เด็กหญิงเปรมฤดี  ดีการนา
 
1. นางขวัญจิตร์  ชาวสวน
2. นางศศิธร  ผูกจันทร์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  สีโค
2. เด็กหญิงภัทรพร  ภูษะณะภัทร
3. เด็กหญิงแพรพิไล  เวียงคำ
 
1. นางดวงจันทร์  นามโคตร
2. นางขวัญจิตร์  ชาวสวน