สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสระโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กชายชุติพนธ์  แผลงฤทธิ์
2. เด็กหญิงพนิดา  ธรรมษา
3. เด็กหญิงเปรมฤดี  ดีการนา
 
1. นางขวัญจิตร์  ชาวสวน
2. นางศศิธร  ผูกจันทร์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  สีโค
2. เด็กหญิงภัทรพร  ภูษะณะภัทร
3. เด็กหญิงแพรพิไล  เวียงคำ
 
1. นางดวงจันทร์  นามโคตร
2. นางขวัญจิตร์  ชาวสวน