สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสระโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราพร  พลสิม
2. เด็กหญิงปกีรนันต์  รื่นเริง
3. เด็กหญิงปนัดดา  พงษาวดี
 
1. นางศศิธร  ผูกจันทร์
2. นางขวัญจิตร์  ชาวสวน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กชายพสิษฐ์  ไชยอินทร์
2. เด็กชายภัทระวงศ์ชัย  ภูษณะภัทร
 
1. นางนาตยา  ทรงครักษ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 12 1. เด็กชายธนภัทร  พินัยรัมย์
 
1. นางศศิธร  ผูกจันทร์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงปนัดดา  พงษาวดี
 
1. นางศศิธร  ผูกจันทร์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 11 1. เด็กหญิงหทัยชนก  สมมา
 
1. นางศศิธร  ผูกจันทร์