สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสระบัว สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงธีริศรา  แสงหงษ์
 
1. นางพรรณี  ธงจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 12 1. นางสาวอุไรวรรณ  ประทุมทอง
 
1. นางพรรณี  ธงจันทร์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิชชาภา  วงษา
2. เด็กหญิงวริศรา  ศรีคำภา
3. เด็กหญิงศศิภัสรา  ภาระจ่า
 
1. นางพรรณี  อุ้ยโพนทอง
2. นายวีระ  อุ้ยโพนทอง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 26.5 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์ศรีระมี
2. เด็กหญิงวริศรา  ศรีคำภา
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ธรรมโส
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ธนะโคตร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  เหมทอง
2. เด็กหญิงมัตทิตา  พงหนองพอก
3. เด็กหญิงอพัสรา  มหาผล
 
1. นางสาวบุญร่วม  ทุมจีน
2. นางรัตน์ธญา  จิตรโก
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 17 1. เด็กชายกฤษณะ  นิยมจันทร์
2. เด็กชายอัษฏาวุธ  จันสระบัว
 
1. นางวิไลรัตน์  คงวร
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 29.55 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายกันยารัตต์  แสงหงษ์
2. เด็กชายกิตตินัย  นามวงศ์ษา
 
1. นางสาวบุญร่วม  ทุมจีน
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 1. เด็กชายวรพจน์  พั่วคุณมี
2. เด็กชายเอกพล  สพกลาง
 
1. นางสาวบุญร่วม  ทุมจีน
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ประทุมทอง
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เยาวจัตุรัส
3. เด็กหญิงพวงผกา  ทองสะอาด
4. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ประทุมทอง
5. เด็กหญิงสุรภตา  ราชสมบัติ
 
1. นางพรรณี  อุ้ยโพนทอง
2. นางสาวกนกวรรณ  ธนะโคตร
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา   โสภา
2. เด็กหญิงมัทธิตา  พงหนองพอก
3. เด็กหญิงศศิธร  หนันดูล
4. เด็กหญิงอพัสรา  มหาผล
5. เด็กหญิงเด็กหญิงกัญญารัตน์  มะละตะ
 
1. นางสาวบุญร่วม  ทุมจีน
2. นางสาวราตรี  สงภักดี