สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายพิชชากร  คล่องแคล่ว
 
1. นางดารณี  โตไทยะ
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายชลชัย  กุมภาษี
2. เด็กหญิงพรทิวา  ไตรยะมะณี
3. เด็กหญิงอมินตรา  เหมกุล
 
1. นางวิไลลักษณ์  นนทะชาติ
2. นางวราภรณ์  ทุมรินทร์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  เลาะหะนะ
2. เด็กหญิงนริศรา  สังสนา
3. เด็กหญิงประภาศิริ  พิศเพ็ง
4. เด็กหญิงภัทรวดี  มีแยบ
5. เด็กหญิงอินทิรา  เบาะโหล่
 
1. นางวราภรณ์  ทุมรินทร์
2. นางวิไลลักษณ์  นนทะชาติ
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กชายจักรพงศ์  แพงศรี
2. เด็กชายนราธร  วรหะสังห์
3. เด็กชายบารมี   สุภาพสุนทร
4. เด็กชายปราชญ์   นันตะเคน
5. เด็กชายสิทธิพร  กุมภาษี
 
1. นางวราภรณ์   ทุมรินทร์
2. นางวิไลลักษณ์   นนทะชาติ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70 เงิน 17 1. เด็กชายชัยวัฒน์  กุมแก้ว
2. เด็กชายชาญชัย  พนมทิพย์
3. เด็กชายนที  กุมภาษี
4. เด็กชายปรัชญา  นนทะบุตร
5. เด็กชายศิรสิทธิ์  แสนสุโพธิ์
 
1. นายชัยชาญ  พิมพ์สิงห์
2. นางพานทอง  สุขอุบล
3. นายสมชาย  ทองเสนา
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   เมยมงคล
2. เด็กหญิงนพวรรณ   แตงโสภา
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ตาริเทพ
 
1. นางดารณี   โตไทยะ
2. นายธีระพนธ์  ถวิลไพร
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง 9 1. เด็กหญิงธวัลหทัย   ศรีประเสริฐ
2. เด็กหญิงอภิชญา   ศรีเพชร
 
1. นายธีระพนธ์   ถวิลไพร
2. นางดารณี  โตไทยะ