สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุภาพร  รัตนแสง
 
1. นางจงกล  ธนะมูล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87.3 ทอง 13 1. เด็กหญิงศรสวรรค์  คำสุวรรณ
 
1. นางจงกล  ธนะมูล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 9 1. เด็กชายวัชรกร  ขันเกษตร
2. เด็กชายศุภวัฒน์  จันทะบุตร
3. เด็กหญิงอิสริยา  คำสิงห์
 
1. นางมณีรัตน์  มั่นคง
2. นางบานเย็น  ปินะโพธิ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 64 ทองแดง 14 1. เด็กชายธราเทพ  บั่งลือ
2. เด็กชายมาณัส  ปักโคทานัง
 
1. นายโกวิท  มั่นคง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงขวัญชนก  นงนวล
2. เด็กหญิงณัฐชารินทร์  ทรงประโคน
3. เด็กหญิงรสจรินทร์  เนื้อจันทา
4. เด็กหญิงวีรดา  บุบผากอง
5. เด็กหญิงอิสริยา  คำสิงห์
 
1. นางมณีรัตน์   มั่นคง
2. นางสมจิตร์  พรมสุทธิ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงจริยาภรณ์  วงศ์สอสัตย์
2. เด็กหญิงปกิตตา  สุทธิโคตร
3. เด็กหญิงวรัญญา  ควินรัมย์
4. เด็กหญิงอาทิตยา  ชารีผาบ
5. เด็กหญิงเพชรลดา  เบอร์เดน
 
1. นางมณีรัตน์  มั่นคง
2. นางปิณฑิรา  สุวรรณ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงชาลิสา  แก้วอุดร
2. เด็กชายอธิป  นนทะจันทร์
 
1. นางมณีรัตน์  มั่นคง
2. นายประดิษฐ์ชัย  มั่นคง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงปภาดา  ศรีหาตา
2. เด็กชายเฮงทวี  ศรีครั่ง
 
1. นางมณีรัตน์  มั่นคง
2. นายประดิษฐ์ชัย  มั่นคง
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   สุขเสนา
2. เด็กหญิงชลนภา   ดาวเรือง
3. เด็กหญิงพรทิพย์    ศรีทะ
 
1. นางสมจิตร์   พรมสุทธิ
2. นางฐาปนีย์  สมพงษ์ผึ้ง
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒    
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายเกริกเกียรติ  อุไชย
 
1. นางสาวประวีณา  ชมภู