สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเล้าข้าว สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงวรรณิดา  ภาระจ่า
 
1. นางสาวอัชรา  ขันธวงศ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีคลัง
 
1. นางสาวอัชรา  ขันธวงศ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 55.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงสรินยา  เผ่าพันธ์
2. เด็กหญิงสาธิตา  ขันเพีย
3. เด็กหญิงอรปิยา  แสงมะลัย
 
1. นางสาวอัชรา  ขันธวงศ์
2. นางราตรี  ขันตรี