สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุดสอาด
 
1. นางสาวรัญจวน  สาภูงา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายนรวิชญ์  พุกประยูร
 
1. นางเบญจมาศ  ไหมพรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญกันยา
2. เด็กชายนภัสกร  เอี้ยงหลง
3. เด็กชายพีรพัฒน์  อาจเดช
 
1. นางพนมพร  ขันธิวัตร
2. นางสาววลัยลักษณ์  วรรณทอง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กชายวีระพา  สงสีโรจน์
 
1. นายสุบัน  คำมณี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95 ทอง 5 1. เด็กชายพัชรพงษ์  แสนเสน่ห์
2. เด็กชายสรายุทธ  ลากูล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชนัสถ์นนท์  พิมพ์สนาม
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิทธิโชค  สุขบรรเทิง
2. เด็กชายสุรพร  ไพสาระ
 
1. นายสุรศักดิ์  สมสิงห์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ชุมเหมา
2. เด็กชายวัชรพงษ์  โซ่พลงาม
 
1. นายสุรศักดิ์  สมสิงห์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.75 ทอง 4 1. เด็กชายชัยมงคล  จรทะผา
2. เด็กหญิงณิตรา  แสนโพนงาม
3. เด็กชายธานินทร์  นนทฤทธิ์
4. เด็กหญิงสุจิตรา  ศรีภูงา
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  บ่อคุ้ม
 
1. นางสาวจีระนันท์  คำลอย
2. นางสาวฉวีวรรณ  ขันทีท้าว
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุดสอาด
2. เด็กชายธีระพงศ์  พนรเขต
 
1. นางสาวจีระนันท์  คำลอย
2. นางสาวรัญจวน  สาภูงา
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญกันยา
2. เด็กหญิงมัณฑนา  ศรีคำนวน
 
1. นางสาวจีระนันท์  คำลอย
2. นางเบญจมาศ   ไหมพรม
 
11 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายเทวัญ  สีหัวโทน
 
1. นายนิพนธ์  สองศรี
 
12 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายวิษณุ  นาแซง
 
1. นายนิพนธ์  สองศรี
 
13 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุธินันท์  สุตะคาน
 
1. นายนิพนธ์  สองศรี
 
14 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงษ์ตะวัน  อ่างคำ
 
1. นายนิพนธ์  สองศรี
 
15 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจตุพล  แก้วสระคู
2. เด็กหญิงณิตรา  แสนโพนงาม
3. เด็กหญิงดวงฤดี  สีโคตร
4. เด็กหญิงดารินทร์  อินบุญส่ง
5. เด็กหญิงทิพย์วัลย์  วันโน
6. เด็กชายธรรณวัฒน์  ทบสมัย
7. เด็กชายธินากร  อาจเดช
8. เด็กชายปฏิภาณ  สีหานาม
9. เด็กหญิงปิ่นมณี  คำอ่อนสา
10. เด็กชายพงษ์ตะวัน  อ่างคำ
11. เด็กหญิงภานุมาศ  สุขสุพรรณ
12. เด็กหญิงลดาวรรณ  คำมณี
13. เด็กหญิงวรนัน  สีทานัน
14. เด็กชายวิจารณ์  แก้วเขียว
15. เด็กหญิงวิภาพร  จันทร์นวล
16. เด็กชายวิษณุ  นาแซง
17. เด็กหญิงศิรินทรา  บุตรศรีเมือง
18. เด็กหญิงศิริเพ็ญ  มะโน
19. เด็กหญิงสินจัย  นามนัย
20. เด็กหญิงสุจิตรา  ศรีภูงา
21. เด็กหญิงสุดารัตน์  บ่อคุ้ม
22. เด็กชายสุทธินันท์  สุตะคาน
23. เด็กหญิงสุนิสา  มายา
24. เด็กชายสุรศักดิ์  ลาสระคู
25. เด็กชายอดิเทพ  ศรีทอง
26. เด็กหญิงเฉลิมพร  พิมพ์หนองหว้า
27. เด็กชายเทวัญ  สีหัวโทน
28. เด็กชายเทิดพงษ์   คำสาย
 
1. นายกมล  วงศ์นรัตน์
2. นายนิพนธ์  สองศรี
3. นางนัทธ์หทัย  จันทร์ซ้าย
4. นางน้อมจิตต์  นิลสระคู
5. นางสาวประนอม  ธรรมเสนา
6. นางเบญจมาศ  ไหมพรม
7. นางนิตยา  ไชยสิทย์