สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านร้านหญ้า สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงญาตาวี  สาละ
 
1. นางสายหยาด  จันทร์คูเมือง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ไพรสุวรรณ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  พุทธจันดา
 
1. นางสายหยาด  จันทร์คูเมือง
2. นางบานเย็น  สุวรรณธาดา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 9 1. เด็กชายชยานันท์  นามสม
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แว่นทิพย์
 
1. นางสายหยาด  จันทร์คูเมือง
2. นายวิพัฒน์  สุวรรณธาดา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐานิดา  สีทา
2. เด็กหญิงวรรณนิสา  โยมรัมย์
 
1. นายวิพัฒน์  สุวรรณธาดา
2. นางสกุนา  สดใส
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 16 1. เด็กหญิงชนิดาภา  แง่ชัย
 
1. นางบานเย็น  สุวรรณธาดา
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  แง่ชัย
2. เด็กหญิงชลิตา  ทะนารัมย์
3. เด็กหญิงภัทรวดี  สีทา
 
1. นางสายหยาด  จันทร์คูเมือง
2. นางบานเย็น  สุวรรณธาดา
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 17 1. เด็กหญิงกนกพร  แข่งขัน
2. เด็กหญิงญาณิชา  สาละ
3. เด็กชายปฏิภาณ  ศรีอุดร
 
1. นางบานเย็น  สุวรรณธาดา