สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางเฌอ (วีรชนอุทิศ) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 78 เงิน 19 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  แสนระวัง
2. เด็กหญิงยุวดี  แก้วจุลศรี
 
1. นางเฉลิมรัตน์  สุวพงษ์
2. นางมารยาท  คงอิ้ว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงขนิษฐา  โพธิสาขา
2. เด็กหญิงขนิษฐา  โพธิสาขา
3. เด็กหญิงธนัชชา  วินทะไชย
4. เด็กหญิงศิริประภา  กิตติลาภ
5. เด็กหญิงสุทธิดา  วิไลลักษณ์
 
1. นางเฉลิมรัตน์  สุวพงษ์
2. นางมารยาท  คงอิ้ว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.5 ทอง 12 1. เด็กหญิงชบาแก้ว  แก้วกงพาน
 
1. นางลาวัลย์  ปะเสทะกัง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายรัฐภูมิ  จุมปาหล้า
2. เด็กหญิงโชติกา  ธนาสรรพนันต์
 
1. นางจุรีพร  ปุณขันธ์
2. นางทิชากร  คิมหันต์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุตรสิงห์
2. เด็กหญิงสรัลพร  พุดห้อย
 
1. นางลาวัลย์  ปะเสทะกัง
2. นางวัชราภรณ์  สีกู่กา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายปัทมานนท์  วินทะไชย
 
1. นางวัชราภรณ์  สีกู่กา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.33 ทอง 16 1. เด็กหญิงปภาดา  ศิริเวช
 
1. นางวัชราภรณ์  สีกู่กา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนพพงศ์  มุมกลาง
 
1. นางทิชากร  คิมหันต์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 16 1. เด็กหญิงนัทธิดา  สุทธิบับภา
 
1. นางวัชราภรณ์  สีกู่กา
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 17 1. เด็กหญิงนันทิญา  มะยุรา
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ์  มาตย์วิเศษ
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  ตรีพงษ์
 
1. นางเฉลิมรัตน์  สุวพงษ์
2. นางมารยาท  คงอิ้ว