สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางเครือ-ด่านน้อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธวัชชัย  โสละมัย
2. เด็กชายเจริญธรรม  คำสวาสดิ์
 
1. นายปรีดา  พัฒโท
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงชลดา  เกตุภูงา
2. เด็กชายณภัทร  อ่อนสองชั้น
3. เด็กชายธราธิป  รักไทย
4. เด็กชายธีรภัทร  ศรีอริยานุวัฒน์
5. เด็กชายธเนศ  สุขทวี
6. เด็กหญิงปรางค์แสน  แสนปาง
7. เด็กหญิงภัคจิรา  คำสระคู
8. เด็กชายรัฐภูมิ  ดีภูงา
9. เด็กหญิงวรนุช  ขานน้ำคำ
10. เด็กหญิงวริศรา  ล้ำเลิศ
11. เด็กชายวรเมธ  หลักเพชร
12. เด็กชายศตวรรษ  ศรีหนองหว้า
13. เด็กหญิงสิริรัตน์  มูลรัตน์
14. เด็กชายสุรดิษฐ์  เดชหนองหว้า
15. เด็กหญิงอลิษสา   ศรีทอง
 
1. นางสำรวย  อารณะโรจน์
2. นางสาวณัฐอริญ  มาหินกอง
3. นางนงลักษณ์  วงศ์สระคู
4. นางรัตติญา  สุขยานุดิษฐ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง 8 1. เด็กชายชินดนัย  บุตรชาติ
 
1. นายสมศักดิ์  วงศ์สระคู
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอภิชัย  หลวงสมบัติ
 
1. นายสมศักดิ์  วงศ์สระคู
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชานนท์  สาวดี
 
1. นายสมศักดิ์  วงศ์สระคู
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรพิมล  แสนเขียว
 
1. นายสมศักดิ์  วงศ์สระคู
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงสิริยากร  แดนวงดอน
2. เด็กหญิงอรปรียา  ล้ำเลิศ
 
1. นางนงลักษณ์   วงศ์สระคู
2. นางประทุมทอง  วงศ์สระคู
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กชายชานนท์  สาวดี
 
1. นางยุพิณ  ยอดภิรมย์
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงพรชนก  โพธิ์สองชั้น
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  รู้ตากแดด
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  อินทร์สำโรง
 
1. นางพิกุลทอง  โสดก
2. นางสุกัญญา  สาริกุล