สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเมืองสรวง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  อินทะชัย
 
1. นางวัลย์ลัดดา  ยางสูง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงเกตุวลิน  พรหมพล
 
1. นางหนูจวน  บุญผาสุก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงเพ็ญพรรณ  ต้นแก้ว
 
1. นางหนูจวน  บุญผาสุก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงพรเพ็ญ  เดชไพรี
 
1. นางหนูจวน  บุญผาสุก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 18 1. เด็กชายวายุ  ปวงสุข
 
1. นางวัลย์ลัดดา  ยางสูง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายกันตินันท์   คำชาย
 
1. นางสำเนียง  สุวรรณศรี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เงาเพ็ชร
2. เด็กหญิงปาณัสม์  ตรีพงษ์
3. เด็กหญิงวิรดา  วงศ์สมศรี
4. เด็กหญิงวิลาสินี  มนตรี
5. เด็กหญิงแพรวา  จิณฤทธิ์
 
1. นางศิรินารถ  วงศ์ขุมเงิน
2. นางพิสมัย  เวียงวิเศษ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงจตุพร  อวนศรี
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สายวิชัย
3. เด็กหญิงพรทิพร  สิงห์คลี
4. เด็กหญิงสิริยาพร  ครูพิพรม
5. เด็กหญิงสุพัสสา  วงษ์เพ็ญตา
 
1. นางสาวมณเฑียร  จันทร์ขอนแก่น
2. นางสำเนียง  สุวรรณศรี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงพนิต  อวนศรี
2. เด็กหญิงพันพัฒษา  มนตรี
3. เด็กหญิงศรชนก  บัวแก้ว
4. เด็กหญิงศิริประภา  ธุระพันธ์
5. เด็กหญิงอภิญญา  มนตรี
 
1. นางลักษณาวดี  เกตุตากแดด
2. นางทองปุน  ไชยพาลี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฏฐพล    วรรณพฤกษ์
2. เด็กหญิงแพรวา  ประทุมพร
 
1. นางทองปุน  ไชยพาลี
2. นางพิสมัย   เวียงวิเศษ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสิทธิกานต์  ช่วงกลาง
2. เด็กชายสุภาวดี   วงค์โยธา
 
1. นางทองปุน  ไชยพาลี
2. นางสำเนียง  สุวรรณศรี
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงฐิติมาพร  จันคูเมือง
2. เด็กหญิงพรรณิสา  คำนาค
 
1. นางบุญชู  ภูครองตา
2. นายอนนท์  จันทร์ขอนแก่น
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 14 1. เด็กหญิงปาฎิมา  ศรีหล้า
2. เด็กชายเจษฎา  อวนศรี
 
1. นางบุญชู  ภูครองตา
2. นายอนนท์  จันทร์ขอนแก่น
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงภิรมณ  เพียนอก
 
1. นางสาวมณเฑียร  จันทร์ขอนแก่น
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงนัฐกานต์  ฤทธาพรม
 
1. นางลักษณาวดี  เกตุตากแดด
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 14 1. เด็กชายจักริน   ศรีตะวัน
 
1. นางสาวมณเฑียร  จันทร์ขอนแก่น
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 11 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์  มูลอามาตย์
 
1. นางลักษณาวดี  เกตุตากแดด
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  หล้าแหล่ง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญวาสนา
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ไชยสิงห์
4. เด็กหญิงสุภัสสร  วงษ์เพ็ญตา
5. เด็กหญิงสุเมธินี  ศรีโนนยาง
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ประชุมพร
 
1. นางลักษณาวดี  เกตุตากแดด
2. นางหนูจวน  บุญผาสุก
3. นางบุญชู  ภูครองตา