สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเมืองสรวง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  อินทะชัย
 
1. นางวัลย์ลัดดา  ยางสูง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงเกตุวลิน  พรหมพล
 
1. นางหนูจวน  บุญผาสุก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 18 1. เด็กชายวายุ  ปวงสุข
 
1. นางวัลย์ลัดดา  ยางสูง
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงฐิติมาพร  จันคูเมือง
2. เด็กหญิงพรรณิสา  คำนาค
 
1. นางบุญชู  ภูครองตา
2. นายอนนท์  จันทร์ขอนแก่น
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 14 1. เด็กหญิงปาฎิมา  ศรีหล้า
2. เด็กชายเจษฎา  อวนศรี
 
1. นางบุญชู  ภูครองตา
2. นายอนนท์  จันทร์ขอนแก่น