สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมะกอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 16 1. เด็กชายภานุวิชญ์   นาวารี
2. เด็กหญิงเพ็ญวดี  สิงห์มาตร
 
1. นางสุดา  นิลศักดิ์
2. นางสาวลัดดา  ดำพลงาม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กชายจารุวิทย์  นาคศรี
 
1. นายสมศรี  บุญกลอย
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงจันศิรา  ลาภถึง
 
1. นายสมบูรณ์สิทธิ  หงษ์ลอยลม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ดีเสนา
 
1. นายสมบูรณ์สิทธิ  หงษ์ลอยลม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายชาตรี  เสสาชน
2. เด็กชายวสันต์  นาคศรี
3. เด็กชายศิริศักดิ์  ไชยพลงาม
 
1. นายสมบูรณ์สิทธิ  หงษ์ลอยลม