สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนสะอาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 13 1. เด็กหญิงกรรณิกา  มุ่งห้อยกลาง
 
1. นางจันทนา  น้อยแสง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 9 1. เด็กชายอัครพล  บัวพาภูเขียว
 
1. นางเย็นจิต  ศรีประเสริฐ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมาลีวรรณ  ชัยสิทธิ์
2. เด็กหญิงอินทิรา  พันสุวอ
3. เด็กหญิงโยษิตา  พรมทัต
 
1. นางวงเดือน  ศรีประเสริฐ
2. นายอมร  ใสสูงเนิน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 14 1. เด็กชายอนุชา  วรรณโสภา
 
1. นางวงเดือน  ศรีประเสริฐ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 13 1. เด็กหญิงช่อเอื้อง  แก้วดวงดี
 
1. นางวงเดือน  ศรีประเสริฐ