สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 81 ทอง 12 1. เด็กชายจตุพล   สุระมณี
 
1. นางสุรีรัตน์  ไหวดี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรวัฒน์   ศรีสม
2. เด็กหญิงปณัฐดา   ธิพรพันธ์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   นามมลตรี
 
1. นางสาวกฤษตยา  โพนเมืองหล้า
2. นายประมวล  สาระภักดี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษดา   สุระมณี
2. เด็กชายธนสาร   วิชัยรัตน์
3. เด็กชายธีรพัฒน์   สุนทรวัฒน์
 
1. นางสุรีรัตน์  ไหวดี
2. นายประมวล  สาระภักดี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงศศิกานต์   ศรีลานคร
 
1. นางบงกช  เดชพละ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 91 ทอง 11 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   สารคาญ
2. เด็กหญิงพิยะดา   ไชยรา
 
1. นางอาวรณ์   เชาว์ชาญ
2. นางสาวชโลธร  วิยะรส
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83 ทอง 10 1. เด็กชายธาราดล   มณีฉาย
2. เด็กชายธีระเดช   แสงทวี
 
1. นางอาวรณ์   เชาว์ชาญ
2. นายสมพงษ์  โพธิสาขา
 
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กชายอนุชิต   พิมพ์ปัด
 
1. นางบงกช  เดชพละ
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสันติสุข  สุนทรวัฒน์
 
1. นางอาวรณ์   เชาว์ชาญ
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.67 ทอง 5 1. เด็กชายจักรวาล  วาพันสุ
2. เด็กชายพิริยะ   เสนปอภาร
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ไชยวงษ์วัฒน์
 
1. นางอาวรณ์   เชาว์ชาญ
2. นางสาวกฤษตยา  โพนเมืองหล้า
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษณกร   แสงทวี
2. เด็กชายธีระเทพ   รักชวน
 
1. นางอาวรณ์   เชาว์ชาญ
2. นางสุรีรัตน์  ไหวดี