สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนแท่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  คงสุดี
2. เด็กชายจิระภัทร   อ้มสงคราม
3. เด็กหญิงปวิตรา  ศรีกู่กา
 
1. นางดวงใจ  วิจารย์
2. นางสาวอำพร  วรวงษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 56.5 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายจักรภพ   อ้มสงคราม
2. เด็กชายพีรเดช   รุ่งเรือง
3. เด็กชายอภิวิชย์   เอี่ยมผิว
 
1. นายเสริม  อ้มสงคราม
2. นางนัยนา  อ้มสงคราม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กชายธันวา   ปานา
2. เด็กชายสันติ   อู๋ใหญ่
3. เด็กหญิงแก้วมณี   มีพันธ์
 
1. นายเสริม  อ้มสงคราม
2. นางสาวปาริชาติ  เพ็ญทองดี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายประชา  เสริมวิเศษ
2. เด็กชายวีระชัย   จันแพง
 
1. นายเสริม  อ้มสงคราม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิตา   มากเหลือ
2. เด็กชายณัฐพงษ์   คงสุดี
3. เด็กชายทวีโชค   ไชยนาน
4. เด็กชายธนศักดิ์   อุปพงษ์
5. เด็กชายธีรภัทร์   สวัสดี
6. เด็กหญิงปณัดดา   วงค์คำ
7. เด็กหญิงประภัสศิริ   ผลให้
8. เด็กหญิงปาริชาต   ห้ามสนธิ
9. เด็กหญิงพุทธิดา   คงสุดี
10. เด็กหญิงภัทราภรณ์   ทีงาม
11. เด็กชายภูวเนตร   เกตุชมภู
12. เด็กหญิงมัลลิกา   จ่าฮึม
13. เด็กหญิงวัชชิราภรณ์   เสริมวิเศษ
14. เด็กชายสุทิน   บุตรจินดา
15. เด็กหญิงสุนันทา   งามพับพา
16. เด็กหญิงอทิตยา   เสริมวิเศษ
17. เด็กชายอนุชิต   ผุยศรี
18. เด็กหญิงเกศราภรณ์   ขดโข
19. เด็กหญิงเกศรินทร์   มีพันธ์
20. เด็กชายเจษฎาภรณ์   เสริมวิเศษ
 
1. นายนิสันต์   ศรีเที่ยง
2. นางสุคนธ์   ชัยสีหา
3. นางดวงใจ  วิจารย์
4. นางพรสวรรค์  ผลินยศ
5. นางจุฑารัตน์   แสนโพธิ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษดา   อยู่ยัง
2. เด็กหญิงขวัญกมล   มัตรัตน์
3. เด็กชายจักรินทร์   คงสุดี
4. เด็กชายจิรายุ   หอมสมบัติ
5. เด็กหญิงชุติมา  เสริมวิเศษ
6. เด็กชายนิพน   เสริมวิเศษ
7. เด็กหญิงพรชิตา   คงศรี
8. เด็กชายภูวเนตร   เกตุชมภู
9. เด็กหญิงรจนา   ขดโข
10. เด็กหญิงรวิวรรณ   จันแพง
11. เด็กชายวัฒนชัย   ไชยกัญญา
12. เด็กชายวิชิด   สุทธิกร
13. เด็กชายวิทวัส   ผุยศรี
14. เด็กชายวุฒิชัย   ช่างศรี
15. เด็กหญิงสาริกา   เสริมวิเศษ
16. เด็กหญิงสาวิตรี   มากเหลือ
17. เด็กหญิงสุนิตรา   ผุยสี
18. เด็กหญิงอรญา   สำราญดี
19. เด็กชายอลงกรณ์   เสริมวิเศษ
20. เด็กชายอาจศึก   โชติรัตน์
 
1. นายนิสันต์   ศรีเที่ยง
2. นายสกล   ผลินยศ
3. นายพีรพันธุ์   หาพันธุ์
4. นางบัวลอย   บัวไข
5. นายประวัติ   ชัยสีหา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธราเทพ  บุญสงค์
2. เด็กชายบรรชา  คงสุดี
3. เด็กชายบุญชู  เจือจันทร์
 
1. นายไพรวัลย์  ไข่สังข์
2. นายสกล  ผลินยศ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอลงกรณ์  เสริมวิเศษ
 
1. นางพรสวรรค์  ผลินยศ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรายุ   หอมสมบัติ
2. เด็กชายบรรชา   คงสุดี
3. เด็กชายภูวเนตร   เกตุชมภู
4. เด็กชายวิทวัส   ผุยศรี
5. เด็กชายสุรศักด์   ขดโข
6. เด็กชายอนุชิต   ผุยศรี
7. เด็กชายเจษฎาภรณ์   เสริมวิเศษ
8. เด็กชายเอกพล   เยาะเย้ย
 
1. นายนิสันต์  ศรีเที่ยง
2. นายพีรพันธุ์  หาพันธุ์
3. นายสกล  ผลินยศ
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายฟ้าธันวา  มากเหลือ
2. เด็กชายสิทธิโชค   สมานมิตร
3. เด็กชายอภิชาติ  คร้ามทรัพย์
 
1. นางนัยนา  อ้มสงคราม
2. นางสาวปาริชาติ  เพ็ญทองดี
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธวัชชัย  คงสุดี
2. เด็กชายวัฒนชัย  ไชยกัญญา
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เสริมวิเศษ
 
1. นางนัยนา  อ้มสงคราม
2. นางพรสวรรค์  ผลินยศ
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ทีงาม
 
1. นางนัยนา  อ้มสงคราม
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายศราวุฒิ   สมรูป
 
1. นางนัยนา  อ้มสงคราม
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายจอมพล  เยาะเย้ย
 
1. นางนัยนา  อ้มสงคราม
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายสุรศักดิ์  ขดโข
 
1. นางนัยนา  อ้มสงคราม