สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนทัน สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สุขจันทา
2. เด็กหญิงดุลยา  สุขขา
 
1. นางสาวสุธิดา  ปิ่นสวัสดิ์
2. นางสาวรุ่งทิวา  ใสสะอาด
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง 6 1. เด็กหญิงปนัดตา  ยางสุข
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ร่มเย็น
 
1. นางสาวสุดารัตน์  เทียมจันทร์
2. นางสาวสุธิดา  ปิ่นสวัสดิ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง 5 1. เด็กชายธีรเดช  สุขสนิท
2. เด็กหญิงวิจิตรา  สุดสำฤทธิ์
3. เด็กชายอัครพล  ณูสวรรค์
 
1. นางสาวอรทัย  สิงห์พันธ์
2. นางสายยนต์  ทวีนันท์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง 11 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  ชมทอง
2. เด็กหญิงพลอย  บุไธสงค์
3. เด็กหญิงสุนิสา  คงทัพ
 
1. นางสาวอรัทัย  สิงห์พันธ์
2. นางณัฐฐินันท์  สมุทรศรี
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ดวงสี
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ญาติบำเรอ
3. เด็กหญิงศริญญาลักษณ์  แก้วดึง
 
1. นางวันทนา  ฉัตรสุวรรณ
2. นางวรรณริษา  วงศ์นาค
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  ยิ้มแพร
2. เด็กหญิงพรมพิรารัตน์  ดาราทอง
3. เด็กหญิงสุภาทิพย์  สุกใส
 
1. นางอรทัย  สิงห์พันธ์
2. นางชนันกร  บุญแจด
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมุกตา  ผะกาเกษ
2. เด็กหญิงวิราพร  สุกใส
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  คงแสนคำ
 
1. นางวันทนา  ฉัตรสุวรรณ
2. นางวรรณริษา  วงศ์นาค
 
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรณี  ผลดี
 
1. นางสาวปาณิสรา  ญาติบำเรอ
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กชายศรเพชร  สุกใส
 
1. นางสาวปาณิสรา  ญาติบำเรอ