สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 73 เงิน 10 1. เด็กชายธนวัฒน์   ศรีธร
2. เด็กชายเด่นดนัย   หิมะคุณ
 
1. นางสายแก้ว  เชิงหอม
2. นางจันทร์จิรา  ศรีสัจจา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 11 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ดีพลงาม
2. เด็กชายอานนท์   อ่อนหา
 
1. นางสมร   วิเศษสม
2. นางพรทิพย์   โสรถาวร
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 13 1. เด็กชายธัชพล   จันทร์หนองหว้า
 
1. นางสายแก้ว   เชิงหอม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กชายนันทวัฒน์    มันดินแดง
 
1. นางสายแก้ว   เชิมหอม