สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงเขมจิรา    ป้อมสุวรรณ
 
1. นางจันที   ศรีแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 8 1. เด็กหญิงชนิตา   ปราณี
 
1. นางสาวปริณดา  ศรีสัจจา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายธนชัย  จันทะโก
2. เด็กชายธนวัฒน์   ศรีธร
3. เด็กชายนพรัตน์  สมดี
4. เด็กชายนรินทร  ติดชม
5. เด็กชายเถลิงศักดิ์   โสภณ
 
1. นางพรทิพย์   โสรถาวร
2. นางสาวสุภาพร   ด่อนสนาม
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กชายเกษมสันต์   สีพลี
2. เด็กชายเด่นดนัย  หิมะคุณ
 
1. นางสายแก้ว    เชิงหอม
2. นางสาวจันทนา    เจริญพันธ์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 9 1. เด็กชายธนชัย  จันทะโก
2. เด็กชายเถลิงศักดิ์    โสภณ
 
1. นายพรทิพย์   โสรถาวร
2. นายณรงฤทธิ์   เภาสระคู
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงมิ่งกมล   จันทร์หนองหว้า
2. เด็กหญิงสุวรรณี  สุขลอย
3. เด็กหญิงหัทยา  พระศรี
 
1. นางเพ็ญพร   พัฒนสระคู
2. นางสาวพุทธชาติ   ผดุงศรี
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปราณี   จันทร์ศิริสุข
2. เด็กหญิงปิยะดาพร   ทองมี
3. เด็กหญิงรพิตรา    สีลาดเลา
 
1. นางเพ็ญพร   พัฒนสระคู
2. นางสมร   วิเศษสม