สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนดวน(สุวรรณภูมิ) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เขียวเรือง
2. เด็กหญิงอรนิภา  สุทธิสน
3. เด็กหญิงอาทิตติญา  นามสองชั้น
 
1. นายสม  สระแก้ว
2. นางนิราวรรณ  ศรียันต์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงกชมน  ภักดิ์สอนิสิทธิ์
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  หารสระคู
3. เด็กหญิงมันทนา  กำสนาม
4. เด็กหญิงรติยาพร  อุ่นเพ็ง
5. เด็กหญิงสายฝน  สิงห์นันท์
 
1. นางนิราวรรณ  ศรียันต์
2. นางนิตยา  ศรีนาม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมันทนา  กำสนาม
 
1. นางสุปราณี  เภาเจริญ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ศิวะบุตร
 
1. นางสุปราณี  เภาเจริญ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 85.8 ทอง 15 1. เด็กหญิงชนาภา  หาญสระคู
2. เด็กชายณัฐพงษ์  พูลสวัสดิ์
3. เด็กชายปฏิภาณ  ผดุงรัตน์
4. เด็กชายพัลรบ  สีดามา
5. เด็กหญิงรัตนา  เสียงใหญ่
6. เด็กหญิงวชิรญาณ์  เจริญภักดี
7. เด็กหญิงวลีวรรณ  หลงเชิง
8. เด็กชายวิทวัส  อุ่นเพ็ง
9. เด็กชายศราวุธ  สายุตร์
10. เด็กหญิงศุภสิริ  มงคลมะไฟ
 
1. นางสุปราณี  เภาเจริญ
2. นางสาวศิริวรรณ  บุญขันธ์
3. นายธนชัย  พันธ์หินกอง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชมน  ภักดิ์สอนิสิทธิ์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เขียวเรือง
3. เด็กชายกิตติพศ  หารสระคู
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  แสนทอง
5. เด็กชายจิรภัทร  จิตวุธ
6. เด็กชายชนาธิป  ทรัพย์ศิริ
7. เด็กหญิงชนาภา  หาญสระคู
8. เด็กชายณภัทร  ไชยพฤกษ์
9. เด็กชายณัฐพงษ์  พูลสวัสดิ์
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  งาสาร
11. เด็กหญิงธนภรณ์  ลีแวง
12. เด็กชายธีระวัฒน์  โพธิ์สุดตา
13. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  บริบูรณ์
14. เด็กชายปฏิภาณ  ผดุงรัตน์
15. เด็กหญิงปริมประภา  แสนสำโรง
16. เด็กหญิงพริมแพรวา  วงษ์หาร
17. เด็กชายพัลรบ  สีดามา
18. เด็กหญิงภัทราภรณ์  หารสระคู
19. เด็กชายภานุวัฒน์  มีหินกอง
20. เด็กชายภูเบศร์  ชุมวัน
21. เด็กหญิงมันทนา  กำสนาม
22. เด็กหญิงรวิตา  ทีดี
23. เด็กหญิงรักษิณา  ลีแวง
24. เด็กชายรัฐภูมิ  หารสระคู
25. เด็กชายรัฐศาสตร์  หารสระคู
26. เด็กหญิงรัตนา  เสียงใหญ่
27. เด็กหญิงวชิรญาณ์  เจริญภักดี
28. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศิวะบุตร
29. เด็กหญิงวรัทยา  พูลสวัสดิ์
30. เด็กหญิงวลีวรรณ  หลงเชิง
31. เด็กชายวิทวัส  อุ่นเพ็ง
32. เด็กชายศราวุธ  สายุตร์
33. เด็กหญิงศุภสิริ  มงคลมะไฟ
34. เด็กหญิงสายฝน  สิงห์นันท์
35. เด็กชายสิทธิพล  เศษแสนวงศ์
36. เด็กหญิงสุภาพร  จันทะบุตร
37. เด็กหญิงอรนิภา  สุทธิสน
38. เด็กหญิงอาทิตติญา  เมืองสองชั้น
39. เด็กชายเธียรชัย  กุลคำ
40. เด็กชายไชยวัฒน์  หัดกันยา
 
1. นายมานิส  สลางสิงห์
2. นายสม  สระแก้ว
3. นายธนชัย  พันธ์หินกอง
4. นางสุปราณี  เภาเจริญ
5. นางนิราวรรณ  ศรียันต์
6. นางนิตยา  ศรีนาม
7. นางสาวศิริวรรณ  บุญขันธ์
8. นางสาวพัชธามนต์  กุลกรเดชพสิษฐ์
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง 11 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แสนทอง
2. เด็กชายณภัทร  ไชยพฤกษ์
 
1. นางสุปราณี  เภาเจริญ
2. นางนิตยา  ศรีนาม