สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงปาณิฉัตร  ประสารีบุตร
2. เด็กหญิงวนัญญา  อามาตย์
 
1. นางสาวเกศแก้ว  ศรวิชัย
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรสุดา  ตานา
2. เด็กหญิงสุดธิดา  พรมจรี
 
1. นางสาวเกศแก้ว  ศรวิชัย
2. นางสาวสุภาวินี  บุญมาตย์
 
3 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กชายศิวานนท์  จุลวงษ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ละอองบัว
 
1. นางสาวสุภาวินี  บุญมาตย์
2. นางวิลัย  ปิตุรงคพิทักษ์