สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  วงค์ทอง
 
1. นางสาวเกศแก้ว  ศรวิชัย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 84 ทอง 15 1. เด็กชายจักรภัทร  กิ่งมาลา
2. เด็กชายฤชากร  กุลสิงห์
 
1. นางสาวเกศแก้ว  ศรวิชัย
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพศ  โพธิ์คำ
2. เด็กชายทิณวัฒน์  สีหาเสน
3. เด็กชายธีรพัฒน์  ไทยวิจารณ์
4. เด็กชายพงศ์นริศร์  ลีโคก
5. เด็กชายสรยุทธ  พลดงนอก
6. เด็กชายเจษฎากร  สืบสิงห์
 
1. นายศักดา  ชัยสงคราม
2. นางจุฑามาศ  ชัยสงคราม
3. นางสาวสุภาวินี  บุญมาตย์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  วงค์ทอง
2. เด็กหญิงณัฐธิกานต์  คุณชื่น
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  เล็กพุ่ม
 
1. นางสาวเกศแก้ว  ศรวิชัย
2. นางสาวสุภาวินี  บุญมาตย์
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงนิตยา  ซุ่นขวาน
2. เด็กหญิงอนุตรา  หงษ์เพชร
3. เด็กหญิงอรปรียา  ปีปริต
 
1. นางสาวเกศแก้ว  ศรวิชัย
2. นางสาวสุภาวินี  บุญมาตย์