สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนครกน้อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาณิศา  แสนกล้า
2. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  รื่นมาลี
3. เด็กหญิงพิมพ์สิริ  พลเยี่ยม
4. เด็กหญิงมัณฑิตา  ธรรมสาร
5. เด็กหญิงวิภาดา  สำสารี
6. เด็กหญิงศศิวิมล  พันธ์ภูงา
7. เด็กหญิงเมธปรียา  ธรรมสาร
 
1. นางสาวบุษบา  ต้นภูเขียว
2. นางสาวรุ่งอรุณ  จันทร์คูเมือง
3. นางสาววิรัชฎา  พิมพ์เขต
4. นางเยาวลักษณ์  ปราสาร